Säännöt

Tulostettava versio löytyy jäsenille-sivustosta.

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Joensuun Ampujat r.y ja kotipaikka Joensuun kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Joensuun kaupungissa ja sen ympäristössä.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä toimeenpanemalla urheiluampumakilpailuja ja luokkakokeiden suoritustilaisuuksia, antaa ohjausta urheiluammunnassa, ylläpitää asetuksen mukaista ampumarataa sekä kehittää muitakin urheiluampumataidon edistämismahdollisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja järjestämällä maksullisia juhlia ja toimeenpanemalla arpajaisia ja rahankeräyksiä, hankittuaan asianomaisen luvan, milloin sellainen vaaditaan. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

4 §

Yhdistys liittyy jäsenenä Suomen Ampujainliitto r.y:een noudattaen toiminnassaan omien sääntöjensä ohella liitolle vahvistettuja sääntöjä sekä liittokokouksen päätöksiä. Suomen Ampujainliitto r.y:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä SAL.

5 §

Yhdistyksen vuosi- tai vakinaiseksi jäseneksi pääsee lailliselle yhteiskuntajärjestykselle uskollinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi yksimieliseksi hyväksyy.

Vuosijäsen suorittaa vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous.

Vakinaisen jäsenen tulee suorittaa jäsenmaksuna vähintään 20-kertainen vuosimaksu ja on hän sen jälkeen vapautettu kaikista vuosimaksuista.

Kunniajäsenekseen voi yhdistys varsinaisessa kokouksessaan yksimielisellä päätöksellä kutsua henkilön, joka pitemmän aikaa on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusten toteutumista. Kunniajäsenet ovat vapaita kaikista jäsenmaksuista.

Jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä koska tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. eroaminen katsotaan tapahtuvan yhdistyksen toimintavuoden päättyessä. yhdistyksen hallituksen suostumuksella eroaminen voi tapahtua aikaisemmin.

Hallitus voi jäsenen yhdistyksestä erottaa, jos havaitaan, että hän on kansalaisluottamuksensa menettänyt, jos huomataan hänen olevan lailliselle yhteiskuntajärjestykselle uskoton, jos hän vastoin parempaa tietoaan  ja varoituksesta huolimatta on vilpillisesti itselleen tai toiselle kilpailussa etua hankkinut, jatkuvasti laiminlyö jäsenmaksujensa suorittamisen tai jos hän muulla tavoin yhdistyksen toimintaa vahingoittaa.

Jos jäsen katsoo tulleensa aiheettomasti yhdistyksestä erotetuksi, on hänellä oikeus vedota kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan hallitukselle antamassaan kirjelmässä yhdistyksen kokoukseen, joka lopullisesti ratkaisee asian.

Jäsenellä, joka on yhdistyksestä eronnut tai erotettu, ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

Yhdistyksen velvollisuuksiin kuuluu erittäinkin:

 1. omalla alueellaan tarmokkaasti toimia SAL:n tarkoitusperien edistämiseksi,
 2. noudattaa itselleen ja SAL:lle vahvistettuja sääntöjä sekä SAL:n vahvistamia toimintaohjeita ja antaa SAL:lle sen haluamia tietoja,
 3. lähettää SAL:lle sen antamien ohjeiden mukaan laadittu kertomus toiminnastaan kuluneena vuotena,
 4. tilittää SAL:lle tulevat jäsenmaksut ja
 5. lähettää SAL:lle kilpailuohjelmansa, milloin se julkaistaan sekä tiedot toimeenpanemissaan huomattavimmissa kilpailuissa saavutetuista tuloksista ja osanottajain määrästä.

yleisten kansallisten ja kaikkien kansainvälisten kilpailujen järjestämisluvista ja niistä johtuista erikoismääräyksistä päättää SAL:n liittohallituksen työvaliokunta kussakin tapauksessa erikseen.

7 §

Seuran hallitukseen kuuluu 9 varsinaista ja 3 varajäsentä, joista vuosittain tulee erovuoroon 3varsinaista ja 1 varajäsen, aluksi arvan ja myöhemmin vuoronsa mukaan.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa yhdistyksen jäsenistä sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallituksen tehtävänä on:

 1. hoitaa yhdistykselle kertynyt omaisuus ja vastata sen hoidosta,
 2. kantaa yhdistykselle tulevat maksut ja pitää jäsenluetteloa,
 3. kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta kaikissa virastoissa ja oikeusistuimissa sekä edustaa yhdistystä niissä tapauksissa, joita varten yhdistys ei muuta edustajaa ole valinnut,
 4. määrätä yhdistyksen toimihenkilöksi valittujen jäsenten tehtävät ja heille mahdollisesti suoritettava palkkio talousarvion puitteissa,
 5. tarvittaessa toimia ratkaisijana yhdistyksen jäsenten välisissä kilpailuissa,
 6. kutsua yhdistys koolle,
 7. suorittaa kaikki näiden sääntöjen muissakin pykälissä hallitukselle määrätyt tehtävät,
 8. hoitaa muut yhdistystä koskevat juoksevat asiat.

Hallitus on päätösvaltainen, jos sen kaikki jäsenet ovat ajoissa saaneet kokouksesta tiedon sekä vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Jollei puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ole saapuvilla, valitaan joku muista jäsenistä puhetta johtamaan.

8 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen nimen kirjoittajiksi valtuuttamat henkilöt, kaksi aina yhdessä.

Ylin määräysvalta yhdistyksen asioissa on sen päätösvaltaisilla kokouksilla, varsinaiseen kokoukseen yhdistys kokoontuu kahdesti vuodessa:

 • kevätkokoukseen maaliskuun loppuun mennessä
 • syyskokoukseen marras-joulukuun aikana,

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin edellinen kokous on niin päättänyt tai yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka, milloin 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten

Kevätkokouksessa:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 4. Valitaan vähintään kaksi äänten laskijaa.
 5. Esitetään hallituksen antama toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien yhdistyksen hallinnosta ja tileistä antama lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 7. Keskustellaan ja päätetään muista esityslistalla olevista asioista.

Syyskokouksessa:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 4. Valitaan vähintään kaksi äänten laskijaa.
 5. Esitetään hallituksen selonteko kuluvan toimintakauden tapahtuneesta toiminnasta.
 6. Tarkastetaan ja vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma alkavaa toimintakautta varten.
 7. Määrätään
  1. tilintarkastajien palkkioiden suuruus
  2. vuosijäsenten jäsenmaksun suuruus alkavaksi toimikaudeksi
  3. käsitellään ja vahvistetaan hallituksen ehdotus yhdistyksen talousarvioksi seuraavalle vuodelle
 8. Valitaan hallituksen erovuorossa olevien sijaan kolme varsinaista ja yksi varajäsen.
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan toimintavuoden tilejä ja hallintoa.
 10. Valitaan edustajat piirin ja SAL:n vuosi- ym. kokouksiin.
 11. Käsitellään muut hallituksen tai jonkun jäsenen esittämät asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu.

Ylimääräisissä kokouksissa:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Valitaan pöytäkirjan tarkistajat.
 4. Valitaan vähintään kaksi ääntenlaskijaa
 5. Käsitellään ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu.

10 §

Yhdistyksen kutsuu kokouksen hallitus vähintään 7 päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä paikkakunnan sanomalehdessä tai kokoushuoneen seinälle julkipannulla ilmoituksella. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

11 §

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin saapuvilla olevalla jäsenellä yksi ääni. Asiat, joista ei ole toisin määrätty, ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, mutta muissa äänestyksissä voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa.

Äänestykset tapahtuvat avoimesti, ellei kukaan suljettua äänestystä vaadi.

Kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaa vakuudeksi kokouksen puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri sekä tarkastavat ja oikeaksi todistavat pöytäkirjan tarkastajat.

12 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee olla tilintarkastajien tarkastettavissa viimeistään tili- ja toimintakautta seuraavan maaliskuun 1 päivänä. Tilintarkastajille on annettava kaikki ne yhdistyksen asiakirjat ja muut selvitykset, joita he pitävät tarkastusta varten tarpeellisina.

13 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan yhdistyksen päätösvaltaisessa kokouksessa, jos vähintään 2/3 saapuvilla olevista muutoksen tekoa puoltaa. Muutokset tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun SAL:n liittohallitus on ne vahvistanut ja ne on yhdistysrekisteriin merkitty.

14 §

Kysymys yhdistyksen purkamisesta on ratkaistava kahdessa eri kokouksessa, joiden väliajan tulee olla vähintään 2 viikkoa ja joista toisen tulee olla varsinainen kokous, ja tulee purkamispäätöksen, tullakseen täytäntöönpannuksi, kummassakin kokouksessa saada vähintään ¾ läsnä olevien jäsenten äänistä.

Jos Yhdistys jäsenten tekemän päätöksen perusteella puretaan, päättää yhdistyksen viimeinen kokous tavallisessa järjestyksessä, miten yhdistyksen varat käytetään jonkun sellaisen silloin toimivan rekisteröidyn yhteisön hyväksi, jonka toiminta vastaa näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittuja tarkoitusperiä.

Samoihin tarkoituksiin käytetään varat, jos yhdistys lakkautetaan.

15 §

Niissä tapauksissa, joissa näissä säännöissä ei erikseen määrätä, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.